Available courses

ให้นักศึกษากรอกเกรดของตนให้ตรงตามความเป็นจริง พร้อมหลักฐาน เช่น รูปภาพ

รายวิชาใช้เพื่อทดสอบระบบ

วิชานี้มุ่งเน้นการใช้ภาษาในการทำงานด้านวิศวกร โดยเฉพาะที่ต้องใช้ทักษะปฏิบัติ การสื่อสาร ติดต่อ และคำศัพท์ วิศวกร

ศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ พลังงาน การสั่นสะเทือนและเสียง ระบบของเลนส์ ทฤษฎีคลื่นแสง ความร้อนและระบบของก๊าซอุดมคติ เทอร์โมไดนามิกส์และเครื่องจักรกลความร้อน ทฤษฎีจลน์ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีสัมพันธภาพ อิเล็กตรอน กัมมันตรังสีและนิวเคลียส ทฤษฎีควอนตัม คลื่นและอนุภาพ.

ศึกษาหลักการเบื้องต้นของอุบัติเหตุ อันตรายและการควบคุมอันตรายจาก ทางเดินและสถานที่ทำงาน โครงสร้างและกลไก อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือและเครื่องจักร การขนถ่ายวัสดุ ความเครียดจากความร้อน อุปกรณ์รับแรงดัน เสียงและการสั่นสะเทือน รังสี การป้องกันและระงับอัคคีภัย การควบคุมอันตรายจากสารไวไฟและการระเบิด การระบายอากาศ อันตรายจากของกากของเสีย อุปกรณ์ป้องกัน การอบรมและการสื่อสำรด้านความปลอดภัย การบริหารจัดการความปลอดภัย มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาเรื่อง วิชาชีพวิศวกรรม ประวัติความเป็นมาของวิชาชีพวิศวกรรม วิศวกรรมศาสตร์สาขาต่าง ๆ ปัญหาเชิงวิศวกรรม หลักการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรม หลักการออกแบบเชิงวิศวกรรม การทดสอบและการทดลอง การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โครงสร้างและการทํางานของส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการทํารายงานและนําเสนอ ซอฟต์แวร์ช่วยการศึกษาเชิงวิศวกรรม การหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต.


กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร

คณิตศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและนำเสนอ

ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ศึกษาเกี่ยวกับการประมวลผลทางดิจิตอล

ศึกษาเกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้าและกำลังของของไหล

ศึกษาเกี่ยวกับวิศวกรรมการออกแบบเครื่องจักรกล

รายวิชาที่ศึกษาประเภทต่างๆของเซ็นเซอร์และทรานซ์ดิวเซอร์ รวมถึงหลัการทำงานต่างๆ และการประยุกต์ใช้งาน