Available courses

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงาน โครงสร้างคุณลักษณะของเครื่องกลไฟฟ้าและกระแสสลับแบบ 1 เฟสและ 3 เฟส หม้อแปลงไฟฟ้าการอ่านข้อมูลจากแผ่นป้าย (Name Plate) เครื่องกลไฟฟ้าอุปกรณ์และวงจรป้องกันวงจรควบคุมการเดิน การหยุดการหมุนกลับทางการควบคุมความเร็วด้วยอินเวอร์เตอร์เครื่องมือในระบบควบคุม การออกแบบอุปกรณ์ป้องกันการต่อเครื่องมือวัดในระบบควบคุมการตรวจทดสอบและการแก้ไขข้อบกพร่องของวงจรควบคุม


ศึกษาและชี้แนะถึงแนวทางและขั้นตอนการทำโปรเจ็ค รวมถึงหลักการนำเสนอโปรเจ็ค

วิชานี้มุ่งเน้นการใช้ภาษาในการทำงานด้านวิศวกร โดยเฉพาะที่ต้องใช้ทักษะปฏิบัติ การสื่อสาร ติดต่อ และคำศัพท์ วิศวกร

ศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ พลังงาน การสั่นสะเทือนและเสียง ระบบของเลนส์ ทฤษฎีคลื่นแสง ความร้อนและระบบของก๊าซอุดมคติ เทอร์โมไดนามิกส์และเครื่องจักรกลความร้อน ทฤษฎีจลน์ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีสัมพันธภาพ อิเล็กตรอน กัมมันตรังสีและนิวเคลียส ทฤษฎีควอนตัม คลื่นและอนุภาพ.

ศึกษาหลักการเบื้องต้นของอุบัติเหตุ อันตรายและการควบคุมอันตรายจาก ทางเดินและสถานที่ทำงาน โครงสร้างและกลไก อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือและเครื่องจักร การขนถ่ายวัสดุ ความเครียดจากความร้อน อุปกรณ์รับแรงดัน เสียงและการสั่นสะเทือน รังสี การป้องกันและระงับอัคคีภัย การควบคุมอันตรายจากสารไวไฟและการระเบิด การระบายอากาศ อันตรายจากของกากของเสีย อุปกรณ์ป้องกัน การอบรมและการสื่อสำรด้านความปลอดภัย การบริหารจัดการความปลอดภัย มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาเรื่อง วิชาชีพวิศวกรรม ประวัติความเป็นมาของวิชาชีพวิศวกรรม วิศวกรรมศาสตร์สาขาต่าง ๆ ปัญหาเชิงวิศวกรรม หลักการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรม หลักการออกแบบเชิงวิศวกรรม การทดสอบและการทดลอง การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โครงสร้างและการทํางานของส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการทํารายงานและนําเสนอ ซอฟต์แวร์ช่วยการศึกษาเชิงวิศวกรรม การหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต.


กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร

คณิตศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและนำเสนอ